Diferență între revizuiri ale paginii „Articol/Mioara Avram/II. ă sau e?”

De la dexonline wiki
Sari la navigare Sari la căutare
 
 
(Nu s-au afișat 9 versiuni intermediare efectuate de alți 4 utilizatori)
Linia 1: Linia 1:
==II. ă sau e?==
<center>'''Mioara Avram''' - ''Ortografie pentru toți'', 2002</center>
Problema alegerii între ă şi e este simplă şi se rezolvă ferm şi
 
clar după semiconsoanele [í] şi [ů], scrise i şi u; este relativ simplă
Problema alegerii între ă și e este simplă și se rezolvă ferm și
şi cu o soluţie convenţională după vocale; este complicată şi
clar după semiconsoanele [ĭ] și [ŭ], scrise ''i'' și ''u''; este relativ simplă și cu o soluție convențională după vocale; este complicată și
supusă unor reguli în mare parte individuale după consoane.
supusă unor reguli în mare parte individuale după consoane.
1. După semiconsoanele [í] şi [ů], scrise i, respectiv u, de
 
fapt, nu există alegere. În limba literară nu se pronunţă niciodată
'''1.''' După semiconsoanele [ĭ] și [ŭ], scrise ''i'', respectiv ''u'', de
[íă] şi nici nu se scrie iă, ci numai ie (= [íe]): de aceea verbele de
fapt, nu există alegere. În limba literară nu se pronunță niciodată
conjugarea I cu tema în [í] au -e în loc de -ă la persoana a 3-a sg.
[ĭă] și nici nu se scrie '''', ci numai ''ie'' (= [ĭe]): de aceea verbele de conjugarea I cu tema în [ĭ] au ''-e'' în loc de '''' la persoana a 3-a sg. a indicativului prezent (''moaie, taie'') și a perfectului simplu (''muie, tăie'') și ''-em'' la persoana 1 pl. a indicativului prezent (muiem, tăiem).
a indicativului prezent (moaie, taie) şi a perfectului simplu (muie,
Nu se pronunță [ŭe], ci numai [ŭă]), scris '''': de aceea substantivul
tăie) şi -em la persoana 1 pl. a indicativului prezent (muiem, tăiem).
''ou'' are pluralul cu desinența '''' (''ouă''), față de desinența ''-e'' a altor substantive neutre.
Nu se pronunţă [ůe], ci numai [ůă]), scris uă: de aceea substantivul
 
ou are pluralul cu desinenţa -ă (ouă), faţă de desinenţa -e a altor
'''2.''' După vocale nu sînt numeroase situațiile care pun probleme.
substantive neutre.
După ''i'' vocalic este valabilă interdicția apariției lui ''ă'', ca și
2. După vocale nu sînt numeroase situaţiile care pun probleme.
după ''i'' semiconsonantic, care de fapt există în pronunțare, dar nu
După i vocalic este valabilă interdicţia apariţiei lui ă, ca şi
e notat după vocală. Nu se pronunță [i-ă] și nu se scrie '''', ci
după i semiconsonantic, care de fapt există în pronunţare, dar nu
numai ''ie'' (=[i-e]): de aceea și verbele de conjugarea I cu tema în
e notat după vocală. Nu se pronunţă [i-ă] şi nu se scrie iă, ci
''i'' vocalic au ''-e'' în loc de '''' la persoana a 3-a singular a indicativului prezent (''apropie, zgîrie'') și a perfectului simplu (''apropie, zgîrie, repatrie'') și ''-em'' la persoana 1 pl. a indicativului prezent (''apropiem, zgîriem, repatriem'').
numai ie (=[i-e]): de aceea şi verbele de conjugarea I cu tema în
 
i vocalic au -e în loc de -ă la persoana a 3-a singular a indicativului
După ''u'' vocalic nu acționează însă interdicția legată de
prezent (apropie, zgîrie) şi a perfectului simplu (apropie, zgîrie,
16
Mioara Avram
repatrie) şi -em la persoana 1 pl. a indicativului prezent (apropiem,
zgîriem, repatriem).
După u vocalic nu acţionează însă interdicţia legată de
semiconsoana corespunzătoare, deci sînt posibile ambele vocale în
semiconsoana corespunzătoare, deci sînt posibile ambele vocale în
discuţie, iar scrierea reflectă pronunţarea. Se pronunţă şi se scrie
discuție, iar scrierea reflectă pronunțarea. Se pronunță și se scrie
continuă adj. f. sg. (< continuu) sau vb. (ind. prez. 3 sg. şi pl. de la
''continuă'' adj. f. sg. (< ''continuu'') sau vb. (ind. prez. 3 sg. și pl. de la ''continua'') — ''continue'' adj. f.-n. pl. sau vb. (conj. prez. 3 sg. și pl.); ''evaluez'' ''evaluăm''.
continua) — continue adj. f.-n. pl. sau vb. (conj. prez. 3 sg. şi pl.);
 
evaluez — evaluăm.
După ''e'' nu se pronunță de obicei [ă] și nici [e] pur. Se scrie
După e nu se pronunţă de obicei [ă] şi nici [e] pur. Se scrie
însă atît ''ă'', cît și ''e'', conform principiului morfologic, în forme
însă atît ă, cît şi e, conform principiului morfologic, în forme
flexionare diferite ale verbelor cu tema în ''-e'' (''agrea, crea, suplea''): ''agreăm, creăm'', dar ''agreez, agreezi, agreeze'', respectiv ''creez, creezi, creeze''; substantivul provenit din fostul infinitiv lung al verbului ''crea'', anume ''creare'', are genitiv-dativul singular și pluralul în ''-ări'': ''creări''.
flexionare diferite ale verbelor cu tema în -e (agrea, crea, suplea):
 
agreăm, creăm, dar agreez, agreezi, agreeze, respectiv creez,
'''3.''' Cele mai multe probleme apar după consoane.
creezi, creeze; substantivul provenit din fostul infinitiv lung al
 
verbului crea, anume creare, are genitiv-dativul singular şi pluralul
'''a.''' După ''j'', ''ș'' alegerea între ''ă'' și ''e'' nu se rezolvă la fel de categoric ca în cazul lui ''î'' și ''i'' sau ''a'' și ''ea''.
în -ări: creări.
În rădăcini se scrie de obicei ''e'': ''injecție, jecmăni, jefui, jeg'' și ''jegos'' —, ''jeli, jerpeli, jertfă, păianjen, scrijeli/scrijela, stînjen; deșert'' și ''deșerta, deșertăciune'' —, ''mușețel, ședea, șei'' pl. și ''șelar'' și ''șelărie'', ''deșela, înșela, înșeua'' —, ''șeici'' (pl. de la ''șaică''), ''șepci'' pl. — și ''șepcar'', ''șepcărie, șepcuță'' —, ''șeptar și șeptime'', ''șerb, șerpi'' pl. — și ''șerpar, șerpariță, șerpărie, șerpesc, șerpoaică, șerpui'' etc. —, ''șervet, șes, șesar'' și ''șesime''. Se scrie însă ''ă'' în ''jăcaș, jăchilă, jălbar, jăpcan, jăratic, jărăgai, jări, jărci'' (pl. de la ''jarcă''), ''pojărnicie, stejăriș'' și ''stejărel, stejăruț,
3. Cele mai multe probleme apar după consoane.
stejăriște'' —; ''deșănțat, șăgalnic'', ''șăgi'' (pl. de la ''șagă''), ''șăluț, șalvirie, șănțuleț'' și ''șănțișor, șănțui, șănțurele'' —, ''șătrar'' și ''șătrăreasă'' —, ''șătruță''.
a. După j, ş alegerea între ă şi e nu se rezolvă la fel de categoric
 
ca în cazul lui î şi i sau a şi ea.
:Îndreptarele curente își permit să simplifice situația, formulînd regula scrierii numai cu ''e'' în rădăcina cuvintelor, în ciuda „excepțiilor” admise, dat fiind că cele mai multe cuvinte scrise corect cu ''ă'' sînt cuvinte de mică importanță (învechite sau/și regionale, diminutive rare).
În rădăcini se scrie de obicei e: injecţie, jecmăni, jefui, jeg — şi
 
jegos —, jeli, jerpeli, jertfă, păianjen, scrijeli/scrijela, stînjen; deşert
În afixele flexionare și lexicale se poate scrie atît ''ă'', cît și ''e'', în funcție de afix și de clasa de flexiune sau de derivare. Substantivele și adjectivele feminine cu tema în ''j, ș'' se pronunță și se scriu numai cu '''' la nominativ-acuzativul (și la vocativul egal cu această formă) singular: ''cîrjă, coajă, grijă, lojă, majă, ojă, plajă, rujă, schijă, tijă, vrajă; avalanșă, broșă, cămașă, cireașă, cravașă, drăgălașă, fruntașă, gureșă, mătușă, nașă, păpușă, tovarășă, tușă, uriașă, ușă'' etc. (nu ''coaje, grije..., cămașe, păpușe''...); ele pot avea ''-e'' la plural și la genitiv-dativ singular: ''cîrje, plaje, ruje, schije, tije; avalanșe, broșe, cireșe, cravașe, drăgălașe, fruntașe, gureșe, nașe, tovarășe, tușe, uriașe'' (celelalte substantive din lista dată pentru singular au pluralul în ''-i''). La genul masculin se pronunță și se scrie '''' la forma de singular (pentru toate cazurile) a substantivelor ''bulibașă, pașă'', dar ''-e'' în forma de vocativ singular a substantivelor și adjectivelor terminate la nominativ-acuzativ în ''ș'': ''chipeșe'' (domn!), ''tovarășe''!
şi deşerta, deşertăciune —, muşeţel, şedea, şei pl. şi şelar şi şelărie,
 
deşela, înşela, înşeua —, şeici (pl. de la şaică), şepci pl. — şi şepcar,
Verbele de conjugarea I cu tema în ''j, ș'' se pronunță și se scriu
şepcărie, şepcuţă —, şeptar şi şeptime, şerb, şerpi pl. — şi şerpar,
cu '''' la persoana 1 plural și a 3-a singular și plural a indicativului
şerpariţă, şerpărie, şerpesc, şerpoaică, şerpui etc. —, şervet, şes, şesar
prezent (''degajăm, degajă; înfășăm, înfașă'') și la persoana a 3-a
şi şesime. Se scrie însă ă în jăcaş, jăchilă, jălbar, jăpcan, jăratic, jărăgai,
singular a perfectului simplu (''angajă, etajă, încurajă''), dar cu ''-e'' la persoana a 3-a sg. și pl. a conjunctivului prezent (''degaje; înfeșe,
jări, jărci (pl. de la jarcă), pojărnicie, stejăriş şi stejărel, stejăruţ,
îngroașe'' etc.). Desinența verbelor cu prezent slab este la conjugarea
stejărişte —; deşănţat, şăgalnic, şăgi (pl. de la şagă), şăluţ, şalvirie,
I ''-ez'', iar la a IV-a ''-esc'': ''angajez, furișez, mînjesc, pășesc'' etc.
şănţuleţ şi şănţişor, şănţui, şănţurele —, şătrar şi şătrăreasă —,
 
şătruţă.
Se pronunță și se scriu cu ''ă'' sufixele ''-ămînt, -ător'' și forma de
Ortografie pentru to\i
plural (și genitiv-dativ singular) a sufixului ''-are'': ''îngrășămînt;
17
crucișător, înduioșător, înfricoșător, îngrășător; angajări, amenajări, etajări, încurajări, detașări, înduioșări, retușări'' etc. Tot ''-ă-'' este corect în derivatele cu ''-ean'' de la toponime în ''-ani'': ''botoșănean, focșănean''.
Îndreptarele curente îşi permit să simplifice situaţia, formulînd regula
 
scrierii numai cu e în rădăcina cuvintelor, în ciuda “excepţiilor” admise,
Se pronunță și se scriu cu ''-e'' sufixele ''-el, -esc'' și formele de
dat fiind că cele mai multe cuvinte scrise corect cu ă sînt cuvinte de mică
plural (și de genitiv-dativ singular) ale sufixelor ''-eală, -ean'':
importanţă (învechite sau/şi regionale, diminutive rare).
''rotunjel, burdușel, frumușel; vitejesc, strămoșesc; oblojeli, greșeli;
În afixele flexionare şi lexicale se poate scrie atît ă, cît şi e, în
clujeni, ieșeni'' etc. Sufixele ''-ăreasă'' și ''-ereasă'', ''-ărie'' și ''-erie'' au prima vocală diferită după cum sînt legate de sufixul ''-ar'' (''-ăreasă, -ărie'') sau ''-er'' (''-ereasă, -erie''). Se pronunță și se scrie corect ''ă'' în ''borșăreasă, cenușăreasă'', dar ''e'' în ''lenjereasă''; tot astfel, ''birjărie, cășărie, chițibușărie, gogoșărie, lăcătușărie'', dar ''lenjerie, menajerie, străjerie''. Derivatele cu ''-esc, -ește'' de la cuvinte formate cu ''-ar'' se pronunță și se scriu corect cu ''-ăresc, -ărește'': ''birjăresc, birjărește, călușăresc''; ''e'' din ''-er'' + ''-esc'', ''-ește'' se menține: ''străjeresc''.
funcţie de afix şi de clasa de flexiune sau de derivare.
 
Substantivele şi adjectivele feminine cu tema în j, ş se pronunţă
'''b.''' După ''s'', în rădăcina cuvintelor se pronunță și se scrie corect ''ă'' în ''pasăre'', '''' conjcț., ''sămînță, său'' pron. și adj. pos., ''țesăla'', dar ''e'' în ''chiseliță'', se pron. refl., ''secară, secui'' și ''secuiesc, secuime'' —, ''semăna'' și ''asemăna'' —, ''semințe'' (pl. < ''sămînță''), ''seu'' s.
şi se scriu numai cu -ă la nominativ-acuzativul (şi la vocativul
 
egal cu această formă) singular: cîrjă, coajă, grijă, lojă, majă,
:Limba literară face deosebire între '''' și ''se'' (de exemplu: ''știe'' conj., prez. 3 sg. și pl. activ, personal; ''se știe'' ind. prez. 3. sg. reflexiv-pasiv impersonal; ''să se ști'' conj. prez. 3 sg. reflexiv-pasiv impersonal), ''său'' și ''seu''. Unele variante regionale cu ''ă'' în loc de ''e'' erau recomandate de vechi îndreptare oficiale: de exemplu, ''chisăliță, săcui''.
ojă, plajă, rujă, schijă, tijă, vrajă; avalanşă, broşă, cămaşă,
 
cireaşă, cravaşă, drăgălaşă, fruntaşă, gureşă, mătuşă, naşă,
Pentru afixe alegerea între ''ă'' și ''e'' se orientează după criterii
păpuşă, tovarăşă, tuşă, uriaşă, uşă etc. (nu coaje, grije..., cămaşe,
morfologice. Este corect ''-e'' în substantivele ''mătase, tuse''.
păpuşe...); ele pot avea -e la plural şi la genitiv-dativ singular:
Flexiunea unor verbe are atît forme corecte cu ''-e'', cît și unele cu
cîrje, plaje, ruje, schije, tije; avalanşe, broşe, cireşe, cravaşe,
'''': ''coase'' (inf. prez. și ind. prez. 3 sg.) — ''coasă'' (conj. prez. 3 sg. și pl.); ''iese'' (ind. prez. 3 sg.) — ''iasă'' (conj. prez. 3 sg. și pl.); ''miroase'' (ind. prez. 3 sg.) — ''miroasă'' (conj. prez. 3 sg. și pl.). Desinența verbală și sufixul adjectival omonim se pronunță și se scriu ''-esc'' (nu ''-ăsc''): ''obosesc, rusesc''. Sufixele ''-ărie'' și ''-erie'' sînt ambele corecte, în cuvinte diferite: ''mătăsărie'', dar ''cocserie''.
drăgălaşe, fruntaşe, gureşe, naşe, tovarăşe, tuşe, uriaşe (celelalte
 
substantive din lista dată pentru singular au pluralul în -i). La
După ''z'', în rădăcina cuvintelor se pronunță și se scrie corect ''ă''
genul masculin se pronunţă şi se scrie -ă la forma de singular
în ''mazăre'' și ''măzărar, măzărat'' —, ''măzăriche'', dar ''e'' în
(pentru toate cazurile) a substantivelor bulibaşă, paşă, dar -e în
''Dumnezeu, muzeu, răzeș'' și ''răzeșesc, răzeșie, răzeșime,
forma de vocativ singular a substantivelor şi adjectivelor terminate
răzeșiță'' —, ''reazem'' s. — și ''rezema'' —, ''zece, zeghe, zemos, zer,
la nominativ-acuzativ în ş: chipeşe (domn!), tovarăşe!
zețui''. Se face deosebire între ''zeu'' s. și ''zău'' interj. În afixe se aplică principiul morfologic. La substantivele și adjectivele feminine este
Verbele de conjugarea I cu tema în j, ş se pronunţă şi se scriu
corect nominativ-acuzativul singular în '''' și pluralul (= genitiv-dativul singular) în ''-e'': ''coacăză — coacăze, oază — oaze, pupăză —
cu -ă la persoana 1 plural şi a 3-a singular şi plural a indicativului
pupeze, rază — raze, vitează — viteze''. În flexiunea verbală de
prezent (degajăm, degajă; înfăşăm, înfaşă) şi la persoana a 3-a
asemenea există forme corecte cu ambele vocale: ''cutează'' (ind.
singular a perfectului simplu (angajă, etajă, încurajă), dar cu -e la
prez. 3 sg. și pl.) — ''cuteze'' (conj. prez. 3 sg. și pl.). Desinența
persoana a 3-a sg. şi pl. a conjunctivului prezent (degaje; înfeşe,
verbală și sufixul adjectival omonim se pronunță și se scriu corect
îngroaşe etc.). Desinenţa verbelor cu prezent slab este la conjugarea
''-esc: asurzesc, umezesc, englezesc, franțuzesc''. Sufixele ''-ărie'' și
I -ez, iar la a IV-a -esc: angajez, furişez, mînjesc, păşesc etc.
''-erie'' își împart formațiile corecte: ''brînzărie, ceaprăzărie, orezărie'', dar ''leprozerie''.
Se pronunţă şi se scriu cu ă sufixele -ămînt, -ător şi forma de
 
plural (şi genitiv-dativ singular) a sufixului -are: îngrăşămînt;
După ''ț'', în rădăcina cuvintelor se scrie ''ă'' în ''înțărca, țăpoi, țăran, țăruș'', dar ''e'' în ''înțelege, oțet, țelină, țencușă, țepi'' pl. (de la ''țeapă'' și de la rarul ''țep'') — și ''țepos, țepușă'' —, ''țesăla, țese'' și ''țesător, țesătorie, țesătură —, țest'' și ''țestos —, țevar'' și ''țevărie, țevișoară, țevos, țevui'' —. În afixe criteriile sînt de ordin morfologic.
crucişător, înduioşător, înfricoşător, îngrăşător; angajări,
La substantivele și adjectivele feminine este corect
18
nominativ-acuzativul singular în '''' și pluralul (= genitiv-dativul
Mioara Avram
sg.) în ''-e'': ''ață ațe, rață rațe, viță vițe, lunguiață
amenajări, etajări, încurajări, detaşări, înduioşări, retuşări etc.
lunguiețe''. În flexiunea unor verbe există forme corecte cu '''' și cu
Tot -ă- este corect în derivatele cu -ean de la toponime în -ani:
''-e'': ''agață, cocoață'' (ind. prez. 3 sg. și pl.) — ''agațe, cocoațe'' (conj. prez. 3 sg. și pl.). Desinența verbală și sufixul adjectival omonim
botoşănean, focşănean.
se pronunță și se scriu corect ''-esc: amețesc, urîțesc, băiețesc, frățesc''. În limba literară actuală este corect sufixul substantival ''-ețe'' (nu ''-eță'', care e învechit): ''bătrînețe, delicatețe, politețe, tinerețe''. Se pronunță și se scrie corect ''-ărie'' în ''cîrnățărie, faiențărie, zețărie'', dar ''-erie'' în ''semințerie, spițerie, tapițerie''.
Se pronunţă şi se scriu cu -e sufixele -el, -esc şi formele de
 
plural (şi de genitiv-dativ singular) ale sufixelor -eală, -ean:
:Regulile academice din 1932 recomandau scrierea ''-eță'' în neologisme (''acurateță, fineță, nobleță, politeță, stricteță'') și tolerau variația ''-ețe/-eță'' în formațiile tradiționale (''bătrînețe/bătrîneță, blîndețe/blîndeță, tinerețe/ tinereță, tristețe/tristeță''). După aceste reguli se scria ''înțerca''.
rotunjel, burduşel, frumuşel; vitejesc, strămoşesc; oblojeli, greşeli;
 
clujeni, ieşeni etc.
'''c.''' După ''d'', se pronunță și se scrie corect ''e'' în prepoziția ''de'' și în compusele cu ea: ''deoarece, deunăzi, devălmășie'' —,
Sufixele -ăreasă şi -ereasă, -ărie şi -erie au prima vocală
conjuncția ''de'', interjecția ''de'', în prefixele ''de-'' (''dedulci, depune''), ''des-/dez-'' (''dezbrăca, desface'' etc.) și în cuvintele ''desagă, deștept'', dar ''ă'' în ''nădăjdui''. Se admite variația ''e/ă'' în verbele ''dăula/dehula'' și ''depăra/dăpăra''.
diferită după cum sînt legate de sufixul -ar (-ăreasă, -ărie) sau
 
-er (-ereasă, -erie). Se pronunţă şi se scrie corect ă în borşăreasă,
După ''t'', în rădăcina cuvintelor se pronunță și se scrie corect ''ă''
cenuşăreasă, dar e în lenjereasă; tot astfel, birjărie, căşărie,
în ''pieptăna'' și ''pieptăn'' (ind. prez. 1 sg.), ''pieptănat, pieptănătoare, pieptănător, pieptănătorie, pieptănătură —, pieptănar,
chiţibuşărie, gogoşărie, lăcătuşărie, dar lenjerie, menajerie,
pieptănariță, pieptănaș, pieptănuș, tăciune, tăpșan'' și ''tăpși —,
străjerie.
vatămi'' (ind. prez. 2 sg.), dar ''e'' în ''pieptene'' s. sg. și vb. (conj. prez. 3 sg. și pl.), ''piepteni'' s. pl. și vb. (ind. prez. 2 sg.), ''pieptenel, tehui, telpiz''. În ce privește desinențele, se pronunță și se scrie corect '''' în ''năpastă'' și ''soartă''. Sufixul ''-ărie'' este corect în ''cofetărie, lăptărie, papetărie'', iar ''-erie'' în ''galanterie, loterie, piraterie''.
Derivatele cu -esc, -eşte de la cuvinte formate cu -ar se
 
pronunţă şi se scriu corect cu -ăresc, -ăreşte: birjăresc, birjăreşte,
După ''n'', se pronunță și se scrie corect ''ă'' în ''nădejde, năgară,
căluşăresc; e din -er + -esc, -eşte se menţine: străjeresc.
năjit, nămeți, năpusti, nătărău, năvădi, năvod, năzdrăvan'', dar ''e'' în
b. După s, în rădăcina cuvintelor se pronunţă şi se scrie corect ă
''necaz'' și ''necăji'' —, ''nerod'' și ''nerozie'' —, ''netot''. În desinențe, se pronunță și se scrie corect '''' în ''grindină, lindină, menghină, pagină'', dar ''-e'' în ''funingine, imagine, margine, origine, pecingine''. Sînt corecte formațiile ''benzinărie, marochinărie'', dar ''bombonerie, clovnerie''.
în pasăre, să conjcţ., sămînţă, său pron. şi adj. pos., ţesăla, dar e în
 
chiseliţă, se pron. refl., secară, secui — şi secuiesc, secuime —,
'''d.''' După ''r'', se pronunță și se scrie corect ''ă'' în ''crăpa'' și ''crăpi'' (ind. prez. 2 sg.) —, ''curăța'' și ''curăț, curăță'' —, ''ferăstrău, înzdrăveni, răbda, răci, răgaz, răposa, răspunde, rătez'' s., ''răutate, străin, străjer'' și ''străji'' (pl. de la ''strajă''), ''străjui —, strămurare, strănuta'', dar ''e'' în ''către, cureți'' (ind. prez. 2 sg.) și ''curețe'' (conj. prez. 3 sg. și pl.), ''ferestrui, între, întrema, rebegi, rele'' adj. f.-n. pl. și s. n. pl. (< rău), ''repede'' și ''repejor, repezi'' —, ''reteza, rețea, reuși, rezema''.
semăna — şi asemăna —, seminţe (pl. < sămînţă), seu s.
Prefixul ''răs-'' nu trebuie confundat cu secvența ''res-'': se pronunță și se scrie corect ''răsfira, răsfrînge'', dar ''respinge, restriște''. De asemenea se disting prefixele dublete ''ră-'' și ''re-'': ''răpune'' „a doborî, a ucide” — ''repune'' „a pune din nou”; cf. și ''răposa'' „a deceda” — ''repauza'' „a se odihni”. Prefixul ''stră-'' nu trebuie confundat cu secvența ''stre-'': se pronunță și se scrie corect ''strămoș, strămuta, străvedea'', dar ''strecura, strepezi''.
Limba literară face deosebire între să şi se (de exemplu: să ştie conj.,
 
prez. 3 sg. şi pl. activ, personal; se ştie ind. prez. 3. sg. reflexiv-pasiv
:De remarcat și distincția dintre vechiul ''răspunde'' și neologicele ''coresponda, corespunde, responsabil'', precum și dintre paronimele ''rătez'' s. și ''retez'' vb. (ind. prez. 1 sg. de la ''reteza'').
impersonal; să se ştie conj. prez. 3 sg. reflexiv-pasiv impersonal), său şi seu.
 
Unele variante regionale cu ă în loc de e erau recomandate de vechi îndreptare
În ce privește afixele flexionare, substantivele feminine pot
oficiale: de exemplu, chisăliţă, săcui.
avea la singular atît desinența '''', cît și ''-e'': se pronunță și se scrie corect '''' în ''brățară, latură, țigară'', dar ''-e'' în ''directoare''. Desinența de plural a substantivelor neutre este în limba literară actuală ''-e'': ''care'' (< ''car''), ''hotare'' (< ''hotar''), ''izvoare'' (< ''izvor''), ''pahare'' (< ''pahar'').
Pentru afixe alegerea între ă şi e se orientează după criterii
 
morfologice. Este corect -e în substantivele mătase, tuse.
Flexiunea unor verbe are forme corecte atît cu '''', cît și cu ''-e'':
Flexiunea unor verbe are atît forme corecte cu -e, cît şi unele cu
''acoperă, coboară, descoperă, oferă, omoară, preferă, suferă'' (ind.
-ă: coase (inf. prez. şi ind. prez. 3 sg.) — coasă (conj. prez. 3 sg.
prez. 3 sg. și pl.) — ''acopere, coboare, descopere, ofere, omoare,
şi pl.); iese (ind. prez. 3 sg.) — iasă (conj. prez. 3 sg. şi pl.); miroase
prefere, sufere'' (conj. prez. 3 sg. și pl.). La conjugarea a IV-a
Ortografie pentru to\i
desinența verbelor cu infinitivul în ''-i'' este ''-esc'' (''dogoresc''), iar a celor cu infinitivul în '''' este ''-ăsc'' (''amărăsc, hotărăsc, izvorăsc, ocărăsc'' etc.). Sufixul adjectival se pronunță și se scrie corect ''-esc'': ''tătăresc'', iar sufixul adverbial corespunzător, ''-ește'': ''tătărește''. În berărie, pulberărie este corect sufixul ''-ărie'', iar în trezorerie sufixul ''-erie''.
19
 
(ind. prez. 3 sg.) — miroasă (conj. prez. 3 sg. şi pl.). Desinenţa
:Regulile academice din 1932 recomandau formele de ind. prez. 3 sg. ''acopere, sufere'' (3 pl. ''acoper, sufer''), dar 3 sg. și pl. ''diferă, oferă''.
verbală şi sufixul adjectival omonim se pronunţă şi se scriu -esc
 
(nu -ăsc): obosesc, rusesc. Sufixele -ărie şi -erie sînt ambele
După ''l'', în rădăcina cuvintelor se scrie ''ă'' în ''lăicer/lăvicer,
corecte, în cuvinte diferite: mătăsărie, dar cocserie.
lăuză'' și ''lăuzi, lăuzie'' —, dar ''e'' în ''lepăda''. Se admite variația în ''lăscaie/lețcaie''. În flexiunea verbelor ''azvîrli, zvîrli'' se admite variația ''azvîrlă/azvîrle, zvîrlă/zvîrle'' la indicativ prezent 3 sg., aceeași persoană fiind numai ''azvîrle, zvîrle'' la conjunctiv prezent.
După z, în rădăcina cuvintelor se pronunţă şi se scrie corect ă
 
în mazăre — şi măzărar, măzărat —, măzăriche, dar e în
'''e.''' După ''b'', în rădăcina cuvintelor se pronunță și se scrie corect
Dumnezeu, muzeu, răzeş şi răzeşesc, răzeşie, răzeşime,
''ă'' în ''băjenie'' și ''băjenar, băjenări, băjeni —, bărbieri, bășică,
răzeşiţă —, reazem s. — şi rezema —, zece, zeghe, zemos, zer,
băut'' și ''băutor, băutură —, ciubăr, foraibăr, greabăn, lebădă'',
zeţui. Se face deosebire între zeu s. şi zău interj. În afixe se aplică
dar ''e'' în ''galben, oberliht''. Forma de conjunctiv prezent 3 sg. și pl.
principiul morfologic. La substantivele şi adjectivele feminine este
a verbului avea are desinența '''' (nu ''-e''): ''aibă''. Desinența verbelor de conjugarea a IV-a cu prezent slab se pronunță și se scrie corect ''-esc: iubesc, vorbesc''.
corect nominativ-acuzativul singular în -ă şi pluralul (= genitiv-dativul
 
singular) în -e: coacăză — coacăze, oază — oaze, pupăză —
După ''p'', se pronunță și se scrie corect ''ă'' în ''ienupăr, jneapăn,
pupeze, rază — raze, vitează — viteze. În flexiunea verbală de
lepăda'', în formele verbale ''acopăr, descopăr'' (ind. prez. 1 sg. de
asemenea există forme corecte cu ambele vocale: cutează (ind.
la ''acoperi, descoperi'') și în prepoziția ''după'' (nu ''dupe''!), dar ''e'' în
prez. 3 sg. şi pl.) — cuteze (conj. prez. 3 sg. şi pl.). Desinenţa
prepoziția ''pe'', în substantivele ''carpen, curpen, pereche, perete'' și
verbală şi sufixul adjectival omonim se pronunţă şi se scriu corect
în verbul ''speria''. Substantivul derivat de la ''a țipa'' pentru a desemna acțiunea și rezultatul ei este ''țipăt'', pl. ''țipete''.
-esc: asurzesc, umezesc, englezesc, franţuzesc. Sufixele -ărie şi
Variantele ''acoper, descoper'' se pot explica prin vechi deprinderi
-erie îşi împart formaţiile corecte: brînzărie, ceaprăzărie, orezărie,
dar leprozerie.
După ţ, în rădăcina cuvintelor se scrie ă în înţărca, ţăpoi, ţăran,
ţăruş, dar e în înţelege, oţet, ţelină, ţencuşă, ţepi pl. (de la ţeapă şi
de la rarul ţep) — şi ţepos, ţepuşă —, ţesăla, ţese şi ţesător,
ţesătorie, ţesătură —, ţest şi ţestos —, ţevar şi ţevărie,
ţevişoară, ţevos, ţevui —. În afixe criteriile sînt de ordin morfologic.
La substantivele şi adjectivele feminine este corect
nominativ-acuzativul singular în -ă şi pluralul (= genitiv-dativul
sg.) în -e: aţă aţe, raţă raţe, viţă viţe, lunguiaţă
lunguieţe. În flexiunea unor verbe există forme corecte cu -ă şi cu
-e: agaţă, cocoaţă (ind. prez. 3 sg. şi pl.) — agaţe, cocoaţe (conj.
prez. 3 sg. şi pl.). Desinenţa verbală şi sufixul adjectival omonim
se pronunţă şi se scriu corect -esc: ameţesc, urîţesc, băieţesc, frăţesc.
20
Mioara Avram
În limba literară actuală este corect sufixul substantival -eţe (nu
-eţă, care e învechit): bătrîneţe, delicateţe, politeţe, tinereţe. Se
pronunţă şi se scrie corect -ărie în cîrnăţărie, faienţărie, zeţărie,
dar -erie în seminţerie, spiţerie, tapiţerie.
Regulile academice din 1932 recomandau scrierea -eţă în neologisme
(acurateţă, fineţă, nobleţă, politeţă, stricteţă) şi tolerau variaţia -eţe/-eţă
în formaţiile tradiţionale (bătrîneţe/bătrîneţă, blîndeţe/blîndeţă, tinereţe/
tinereţă, tristeţe/tristeţă). După aceste reguli se scria înţerca.
c. După d, se pronunţă şi se scrie corect e în prepoziţia de —
şi în compusele cu ea: deoarece, deunăzi, devălmăşie —,
conjuncţia de, interjecţia de, în prefixele de- (dedulci, depune),
des-/dez- (dezbrăca, desface etc.) şi în cuvintele desagă, deştept,
dar ă în nădăjdui. Se admite variaţia e/ă în verbele dăula/dehula
şi depăra/dăpăra.
După t, în rădăcina cuvintelor se pronunţă şi se scrie corect ă
în pieptăna — şi pieptăn (ind. prez. 1 sg.), pieptănat, pieptănătoare,
pieptănător, pieptănătorie, pieptănătură —, pieptănar,
pieptănariţă, pieptănaş, pieptănuş, tăciune, tăpşan şi tăpşi —,
vatămi (ind. prez. 2 sg.), dar e în pieptene s. sg. şi vb. (conj. prez.
3 sg. şi pl.), piepteni s. pl. şi vb. (ind. prez. 2 sg.), pieptenel, tehui,
telpiz. În ce priveşte desinenţele, se pronunţă şi se scrie corect -ă în
năpastă şi soartă. Sufixul -ărie este corect în cofetărie, lăptărie,
papetărie, iar -erie în galanterie, loterie, piraterie.
După n, se pronunţă şi se scrie corect ă în nădejde, năgară,
năjit, nămeţi, năpusti, nătărău, năvădi, năvod, năzdrăvan, dar e în
necaz — şi necăji —, nerod — şi nerozie —, netot. În desinenţe, se
pronunţă şi se scrie corect -ă în grindină, lindină, menghină, pagină,
dar -e în funingine, imagine, margine, origine, pecingine. Sînt corecte
formaţiile benzinărie, marochinărie, dar bombonerie, clovnerie.
d. După r, se pronunţă şi se scrie corect ă în crăpa — şi crăpi
Ortografie pentru to\i
21
(ind. prez. 2 sg.) —, curăţa şi curăţ, curăţă —, ferăstrău,
înzdrăveni, răbda, răci, răgaz, răposa, răspunde, rătez s., răutate,
străin, străjer — şi străji (pl. de la strajă), străjui —, strămurare,
strănuta, dar e în către, cureţi (ind. prez. 2 sg.) şi cureţe (conj. prez.
3 sg. şi pl.), ferestrui, între, întrema, rebegi, rele adj. f.-n. pl. şi s. n.
pl. (< rău), repede — şi repejor, repezi —, reteza, reţea, reuşi, rezema.
Prefixul răs- nu trebuie confundat cu secvenţa res-: se pronunţă şi se
scrie corect răsfira, răsfrînge, dar respinge, restrişte. De asemenea
se disting prefixele dublete ră- şi re-: răpune “a doborî, a ucide” —
repune “a pune din nou”; cf. şi răposa “a deceda” — repauza “a se
odihni”. Prefixul stră- nu trebuie confundat cu secvenţa stre-: se
pronunţă şi se scrie corect strămoş, strămuta, străvedea, dar strecura,
strepezi.
De remarcat şi distincţia dintre vechiul răspunde şi neologicele
coresponda, corespunde, responsabil, precum şi dintre paronimele rătez s.
şi retez vb. (ind. prez. 1 sg. de la reteza).
În ce priveşte afixele flexionare, substantivele feminine pot
avea la singular atît desinenţa -ă, cît şi -e: se pronunţă şi se scrie
corect -ă în brăţară, latură, ţigară, dar -e în directoare. Desinenţa
de plural a substantivelor neutre este în limba literară actuală -e:
care (< car), hotare (< hotar), izvoare (< izvor), pahare (< pahar).
Flexiunea unor verbe are forme corecte atît cu -ă, cît şi cu -e:
acoperă, coboară, descoperă, oferă, omoară, preferă, suferă (ind.
prez. 3 sg. şi pl.) — acopere, coboare, descopere, ofere, omoare,
prefere, sufere (conj. prez. 3 sg. şi pl.). La conjugarea a IV-a
desinenţa verbelor cu infinitivul în -i este -esc (dogoresc), iar a
celor cu infinitivul în -î este -ăsc (amărăsc, hotărăsc, izvorăsc,
ocărăsc etc.). Sufixul adjectival se pronunţă şi se scrie corect
-esc: tătăresc, iar sufixul adverbial corespunzător, -eşte: tătăreşte.
22
Mioara Avram
În berărie, pulberărie este corect sufixul -ărie, iar în trezorerie sufixul
-erie.
Regulile academice din 1932 recomandau formele de ind. prez. 3 sg.
acopere, sufere (3 pl. acoper, sufer), dar 3 sg. şi pl. diferă, oferă.
După l, în rădăcina cuvintelor se scrie ă în lăicer/lăvicer,
lăuză — şi lăuzi, lăuzie —, dar e în lepăda. Se admite variaţia în
lăscaie/leţcaie. În flexiunea verbelor azvîrli, zvîrli se admite variaţia
azvîrlă/azvîrle, zvîrlă/zvîrle la indicativ prezent 3 sg., aceeaşi
persoană fiind numai azvîrle, zvîrle la conjunctiv prezent.
e. După b, în rădăcina cuvintelor se pronunţă şi se scrie corect
ă în băjenie — şi băjenar, băjenări, băjeni —, bărbieri, băşică,
băut — şi băutor, băutură —, ciubăr, foraibăr, greabăn, lebădă,
dar e în galben, oberliht. Forma de conjunctiv prezent 3 sg. şi pl.
a verbului avea are desinenţa -ă (nu -e): aibă. Desinenţa verbelor
de conjugarea a IV-a cu prezent slab se pronunţă şi se scrie corect
-esc: iubesc, vorbesc.
După p, se pronunţă şi se scrie corect ă în ienupăr, jneapăn,
lepăda, în formele verbale acopăr, descopăr (ind. prez. 1 sg. de
la acoperi, descoperi) şi în prepoziţia după (nu dupe!), dar e în
prepoziţia pe, în substantivele carpen, curpen, pereche, perete şi
în verbul speria. Substantivul derivat de la a ţipa pentru a desemna
acţiunea şi rezultatul ei este ţipăt, pl. ţipete.
Variantele acoper, descoper se pot explica prin vechi deprinderi
ortografice, conforme cu regulile academice din 1932.
ortografice, conforme cu regulile academice din 1932.
După m, se pronunţă şi se scrie corect ă în geamăn şi e în
 
egumen, famen, rumen, semen “drug de fier”, dar se admite
După ''m'', se pronunță și se scrie corect ''ă'' în ''geamăn'' și ''e'' în
variaţia la substantivul seamăn/semen (persoană; “asemănare”).
''egumen, famen, rumen, semen'' „drug de fier”, dar se admite
Verbele semăna şi asemăna au forme corecte nu numai cu ă, ci
variația la substantivul ''seamăn/semen'' (persoană; „asemănare”).
şi cu e în rădăcină: semăn (ind. prez. 1 sg.) — semeni (ind. prez.
Verbele ''semăna'' și ''asemăna'' au forme corecte nu numai cu ''ă'', ci
Ortografie pentru to\i
și cu ''e'' în rădăcină: ''semăn'' (ind. prez. 1 sg.) — ''semeni'' (ind. prez.
23
2 sg.), ''semene'' (conj. prez. 3 sg. și pl.); verbul ''a merge'' nu are
2 sg.), semene (conj. prez. 3 sg. şi pl.); verbul a merge nu are
însă forme cu ''ă'': în limba literară se pronunță și se scrie merg.
însă forme cu ă: în limba literară se pronunţă şi se scrie merg.
Desinența verbală și sufixul adjectival omonim sînt -esc:
Desinenţa verbală şi sufixul adjectival omonim sînt -esc:
''mulțumesc, lumesc''. Substantivul derivat de la ''a geme'' pentru a
mulţumesc, lumesc. Substantivul derivat de la a geme pentru a
desemna acțiunea și rezultatul ei este geamăt, pl. ''gemete'', iar
desemna acţiunea şi rezultatul ei este geamăt, pl. gemete, iar
substantivul colectiv derivat de la ''poamă'' este ''pomet.'' Sufixele
substantivul colectiv derivat de la poamă este pomet. Sufixele
''-ărie, -erie'' sînt corecte în cuvinte diferite: ''plăpumărie'', dar
-ărie, -erie sînt corecte în cuvinte diferite: plăpumărie, dar
''parfumerie''.
parfumerie.
 
După v, se pronunţă şi se scrie corect ă în levănţică, reavăn,
După ''v'', se pronunță și se scrie corect ''ă'' în ''levănțică, reavăn'',
dar e în dezveli, înveli, vecui, vedriţă, veleat.
dar ''e'' în ''dezveli, înveli, vecui, vedriță, veleat''.
După f, se pronunţă şi se scrie corect ă în sufăr (ind. prez. 1 sg. de
 
la suferi), dar e în felie, femeie, fermeca. Problema alegerii între ă şi
După ''f'', se pronunță și se scrie corect ''ă'' în ''sufăr'' (ind. prez. 1 sg. de la ''suferi''), dar e în ''felie, femeie, fermeca''. Problema alegerii între ''ă'' și ''e'' poate viza simultan mai multe vecinătăți consonantice: este cazul lui ''fătălău'' (nu ''feteleu'').
e poate viza simultan mai multe vecinătăţi consonantice: este cazul
 
lui fătălău (nu feteleu).
:Varianta ''sufer'' era recomandată de regulile academice din 1932.
Varianta sufer era recomandată de regulile academice din 1932.
 
f. După h, se pronunţă şi se scrie corect ă în hălăciugă, hămesi,
'''f.''' După ''h'', se pronunță și se scrie corect ''ă'' în ''hălăciugă, hămesi,hărăți, lehămeti'' și ''lehămetisi, lehămetui'' —.
hărăţi, lehămeti — şi lehămetisi, lehămetui —.
 
g. În numele proprii româneşti se întîlnesc variante — fixate
'''g.''' În numele proprii românești se întîlnesc variante — fixate
ca nume diferite — cu ă în loc de e şi e în loc de ă.
ca nume diferite — cu ''ă'' în loc de ''e'' și ''e'' în loc de ''ă''.
La antroponime ele sînt respectate, conform dorinţei
 
purtătorilor şi tradiţiei, chiar dacă unele dintre ele au fost la origine
La antroponime ele sînt respectate, conform dorinței
purtătorilor și tradiției, chiar dacă unele dintre ele au fost la origine
pur grafice (cu scriere etimologică). La prenume mai frecventă
pur grafice (cu scriere etimologică). La prenume mai frecventă
este variaţia la Petru/Pătru şi la unele derivate: Petraşcu/Pătraşcu,
este variația la ''Petru/Pătru'' și la unele derivate: ''Petrașcu/Pătrașcu'', ''Petruț/Pătruț''; ea apare și la alte prenume, ca ''Zenovie/Zănovie'' și chiar neologicele ''Jenel/Jănel, Jenică/Jănică''. La numele de familie variația are o largă răspîndire, după diverse consoane și în diverse poziții; de exemplu: ''Băjenaru, Bejănaru și Bejenaru; Cîrjă'' și ''Cîrje; Focșăneanu'' și ''Focșeneanu; Herescu'' și ''Herăscu; Jeler'' și ''Jăler; Lăduncă'' și ''Leduncă; Lepădat(u), Lăpădat(u)'' și ''Lapedatu; Mureș(e)anu'' și ''Murășanu; Năvodaru'' și ''Nevodaru; Sălăgeanu, Selăgeanu'' și ''Selegean(u); Sălăjan'' și ''Selejan; Săulescu'' și ''Seulescu; Șelaru'' și ''Șălaru; Șerpescu'' și ''Șărpescu; Tătărăscu'' și ''Tattarescu; Țepuș'' și ''Țăpuș'' etc.
Petruţ/Pătruţ; ea apare şi la alte prenume, ca Zenovie/Zănovie şi
 
chiar neologicele Jenel/Jănel, Jenică/Jănică. La numele de
familie variaţia are o largă răspîndire, după diverse consoane şi
în diverse poziţii; de exemplu: Băjenaru, Bejănaru şi Bejenaru;
Cîrjă şi Cîrje; Focşăneanu şi Focşeneanu; Herescu şi Herăscu;
Jeler şi Jăler; Lăduncă şi Leduncă; Lepădat(u), Lăpădat(u) şi
Lapedatu; Mureş(e)anu şi Murăşanu; Năvodaru şi Nevodaru;
CUPRINS
24
Mioara Avram
Sălăgeanu, Selăgeanu şi Selegean(u); Sălăjan şi Selejan; Săulescu
şi Seulescu; Şelaru şi Şălaru; Şerpescu şi Şărpescu; Tătărăscu şi
Tattarescu; Ţepuş şi Ţăpuş etc.
În toponimie, pe de o parte, se preiau unele variante regionale,
În toponimie, pe de o parte, se preiau unele variante regionale,
iar, pe de alta, se menţin unele variante grafice învechite
iar, pe de alta, se mențin unele variante grafice învechite
(etimologice sau chiar greşite). Administraţia a optat uneori pentru
(etimologice sau chiar greșite). Administrația a optat uneori pentru
variante diferite în cazul aceleiaşi denumiri atribuite mai multor
variante diferite în cazul aceleiași denumiri atribuite mai multor
localităţi; de exemplu: Răcaş şi Recaş; Răuseni şi Reuseni; Sălişte
localități; de exemplu: ''Răcaș'' și ''Recaș''; ''Răuseni'' și ''Reuseni; Săliște'' și ''Seliște; Săuca'' și ''Seuca; Șăulia'' și ''Șeulia; Tămășești'' și ''Temeșești; Tătărăști'' și ''Tătărești''. Se pronunță și se scrie corect ''ă'' în ''Buzău, Sălaj'', dar ''e'' în ''Maramureș, Mureș, Vișeu''.
şi Selişte; Săuca şi Seuca; Şăulia şi Şeulia; Tămăşeşti şi Temeşeşti;
 
Tătărăşti şi Tătăreşti. Se pronunţă şi se scrie corect ă în Buzău,
[[Categorie:Sincronizare]]
Sălaj, dar e în Maramureş, Mureş, Vişeu.
[[Categorie:Articole:Mioara Avram]]
{{CuvinteCheie|muia, continua, evalua, agrea, crea, șapcă, sămânță, pieptăna, geamăn}}

Versiunea curentă din 26 septembrie 2019 22:15

Mioara Avram - Ortografie pentru toți, 2002

Problema alegerii între ă și e este simplă și se rezolvă ferm și clar după semiconsoanele [ĭ] și [ŭ], scrise i și u; este relativ simplă și cu o soluție convențională după vocale; este complicată și supusă unor reguli în mare parte individuale după consoane.

1. După semiconsoanele [ĭ] și [ŭ], scrise i, respectiv u, de fapt, nu există alegere. În limba literară nu se pronunță niciodată [ĭă] și nici nu se scrie , ci numai ie (= [ĭe]): de aceea verbele de conjugarea I cu tema în [ĭ] au -e în loc de la persoana a 3-a sg. a indicativului prezent (moaie, taie) și a perfectului simplu (muie, tăie) și -em la persoana 1 pl. a indicativului prezent (muiem, tăiem). Nu se pronunță [ŭe], ci numai [ŭă]), scris : de aceea substantivul ou are pluralul cu desinența (ouă), față de desinența -e a altor substantive neutre.

2. După vocale nu sînt numeroase situațiile care pun probleme. După i vocalic este valabilă interdicția apariției lui ă, ca și după i semiconsonantic, care de fapt există în pronunțare, dar nu e notat după vocală. Nu se pronunță [i-ă] și nu se scrie , ci numai ie (=[i-e]): de aceea și verbele de conjugarea I cu tema în i vocalic au -e în loc de la persoana a 3-a singular a indicativului prezent (apropie, zgîrie) și a perfectului simplu (apropie, zgîrie, repatrie) și -em la persoana 1 pl. a indicativului prezent (apropiem, zgîriem, repatriem).

După u vocalic nu acționează însă interdicția legată de semiconsoana corespunzătoare, deci sînt posibile ambele vocale în discuție, iar scrierea reflectă pronunțarea. Se pronunță și se scrie continuă adj. f. sg. (< continuu) sau vb. (ind. prez. 3 sg. și pl. de la continua) — continue adj. f.-n. pl. sau vb. (conj. prez. 3 sg. și pl.); evaluezevaluăm.

După e nu se pronunță de obicei [ă] și nici [e] pur. Se scrie însă atît ă, cît și e, conform principiului morfologic, în forme flexionare diferite ale verbelor cu tema în -e (agrea, crea, suplea): agreăm, creăm, dar agreez, agreezi, agreeze, respectiv creez, creezi, creeze; substantivul provenit din fostul infinitiv lung al verbului crea, anume creare, are genitiv-dativul singular și pluralul în -ări: creări.

3. Cele mai multe probleme apar după consoane.

a. După j, ș alegerea între ă și e nu se rezolvă la fel de categoric ca în cazul lui î și i sau a și ea. În rădăcini se scrie de obicei e: injecție, jecmăni, jefui, jeg — și jegos —, jeli, jerpeli, jertfă, păianjen, scrijeli/scrijela, stînjen; deșert — și deșerta, deșertăciune —, mușețel, ședea, șei pl. și șelar — și șelărie, deșela, înșela, înșeua —, șeici (pl. de la șaică), șepci pl. — și șepcar, șepcărie, șepcuță —, șeptar și șeptime, șerb, șerpi pl. — și șerpar, șerpariță, șerpărie, șerpesc, șerpoaică, șerpui etc. —, șervet, șes, șesar și șesime. Se scrie însă ă în jăcaș, jăchilă, jălbar, jăpcan, jăratic, jărăgai, jări, jărci (pl. de la jarcă), pojărnicie, stejăriș — și stejărel, stejăruț, stejăriște —; deșănțat, șăgalnic, șăgi (pl. de la șagă), șăluț, șalvirie, șănțuleț — și șănțișor, șănțui, șănțurele —, șătrar — și șătrăreasă —, șătruță.

Îndreptarele curente își permit să simplifice situația, formulînd regula scrierii numai cu e în rădăcina cuvintelor, în ciuda „excepțiilor” admise, dat fiind că cele mai multe cuvinte scrise corect cu ă sînt cuvinte de mică importanță (învechite sau/și regionale, diminutive rare).

În afixele flexionare și lexicale se poate scrie atît ă, cît și e, în funcție de afix și de clasa de flexiune sau de derivare. Substantivele și adjectivele feminine cu tema în j, ș se pronunță și se scriu numai cu la nominativ-acuzativul (și la vocativul egal cu această formă) singular: cîrjă, coajă, grijă, lojă, majă, ojă, plajă, rujă, schijă, tijă, vrajă; avalanșă, broșă, cămașă, cireașă, cravașă, drăgălașă, fruntașă, gureșă, mătușă, nașă, păpușă, tovarășă, tușă, uriașă, ușă etc. (nu coaje, grije..., cămașe, păpușe...); ele pot avea -e la plural și la genitiv-dativ singular: cîrje, plaje, ruje, schije, tije; avalanșe, broșe, cireșe, cravașe, drăgălașe, fruntașe, gureșe, nașe, tovarășe, tușe, uriașe (celelalte substantive din lista dată pentru singular au pluralul în -i). La genul masculin se pronunță și se scrie la forma de singular (pentru toate cazurile) a substantivelor bulibașă, pașă, dar -e în forma de vocativ singular a substantivelor și adjectivelor terminate la nominativ-acuzativ în ș: chipeșe (domn!), tovarășe!

Verbele de conjugarea I cu tema în j, ș se pronunță și se scriu cu la persoana 1 plural și a 3-a singular și plural a indicativului prezent (degajăm, degajă; înfășăm, înfașă) și la persoana a 3-a singular a perfectului simplu (angajă, etajă, încurajă), dar cu -e la persoana a 3-a sg. și pl. a conjunctivului prezent (degaje; înfeșe, îngroașe etc.). Desinența verbelor cu prezent slab este la conjugarea I -ez, iar la a IV-a -esc: angajez, furișez, mînjesc, pășesc etc.

Se pronunță și se scriu cu ă sufixele -ămînt, -ător și forma de plural (și genitiv-dativ singular) a sufixului -are: îngrășămînt; crucișător, înduioșător, înfricoșător, îngrășător; angajări, amenajări, etajări, încurajări, detașări, înduioșări, retușări etc. Tot -ă- este corect în derivatele cu -ean de la toponime în -ani: botoșănean, focșănean.

Se pronunță și se scriu cu -e sufixele -el, -esc și formele de plural (și de genitiv-dativ singular) ale sufixelor -eală, -ean: rotunjel, burdușel, frumușel; vitejesc, strămoșesc; oblojeli, greșeli; clujeni, ieșeni etc. Sufixele -ăreasă și -ereasă, -ărie și -erie au prima vocală diferită după cum sînt legate de sufixul -ar (-ăreasă, -ărie) sau -er (-ereasă, -erie). Se pronunță și se scrie corect ă în borșăreasă, cenușăreasă, dar e în lenjereasă; tot astfel, birjărie, cășărie, chițibușărie, gogoșărie, lăcătușărie, dar lenjerie, menajerie, străjerie. Derivatele cu -esc, -ește de la cuvinte formate cu -ar se pronunță și se scriu corect cu -ăresc, -ărește: birjăresc, birjărește, călușăresc; e din -er + -esc, -ește se menține: străjeresc.

b. După s, în rădăcina cuvintelor se pronunță și se scrie corect ă în pasăre, conjcț., sămînță, său pron. și adj. pos., țesăla, dar e în chiseliță, se pron. refl., secară, secui — și secuiesc, secuime —, semăna — și asemăna —, semințe (pl. < sămînță), seu s.

Limba literară face deosebire între și se (de exemplu: să știe conj., prez. 3 sg. și pl. activ, personal; se știe ind. prez. 3. sg. reflexiv-pasiv impersonal; să se ști conj. prez. 3 sg. reflexiv-pasiv impersonal), său și seu. Unele variante regionale cu ă în loc de e erau recomandate de vechi îndreptare oficiale: de exemplu, chisăliță, săcui.

Pentru afixe alegerea între ă și e se orientează după criterii morfologice. Este corect -e în substantivele mătase, tuse. Flexiunea unor verbe are atît forme corecte cu -e, cît și unele cu : coase (inf. prez. și ind. prez. 3 sg.) — coasă (conj. prez. 3 sg. și pl.); iese (ind. prez. 3 sg.) — iasă (conj. prez. 3 sg. și pl.); miroase (ind. prez. 3 sg.) — miroasă (conj. prez. 3 sg. și pl.). Desinența verbală și sufixul adjectival omonim se pronunță și se scriu -esc (nu -ăsc): obosesc, rusesc. Sufixele -ărie și -erie sînt ambele corecte, în cuvinte diferite: mătăsărie, dar cocserie.

După z, în rădăcina cuvintelor se pronunță și se scrie corect ă în mazăre — și măzărar, măzărat —, măzăriche, dar e în Dumnezeu, muzeu, răzeș — și răzeșesc, răzeșie, răzeșime, răzeșiță —, reazem s. — și rezema —, zece, zeghe, zemos, zer, zețui. Se face deosebire între zeu s. și zău interj. În afixe se aplică principiul morfologic. La substantivele și adjectivele feminine este corect nominativ-acuzativul singular în și pluralul (= genitiv-dativul singular) în -e: coacăză — coacăze, oază — oaze, pupăză — pupeze, rază — raze, vitează — viteze. În flexiunea verbală de asemenea există forme corecte cu ambele vocale: cutează (ind. prez. 3 sg. și pl.) — cuteze (conj. prez. 3 sg. și pl.). Desinența verbală și sufixul adjectival omonim se pronunță și se scriu corect -esc: asurzesc, umezesc, englezesc, franțuzesc. Sufixele -ărie și -erie își împart formațiile corecte: brînzărie, ceaprăzărie, orezărie, dar leprozerie.

După ț, în rădăcina cuvintelor se scrie ă în înțărca, țăpoi, țăran, țăruș, dar e în înțelege, oțet, țelină, țencușă, țepi pl. (de la țeapă și de la rarul țep) — și țepos, țepușă —, țesăla, țese — și țesător, țesătorie, țesătură —, țest — și țestos —, țevar — și țevărie, țevișoară, țevos, țevui —. În afixe criteriile sînt de ordin morfologic. La substantivele și adjectivele feminine este corect nominativ-acuzativul singular în și pluralul (= genitiv-dativul sg.) în -e: ață — ațe, rață — rațe, viță — vițe, lunguiață — lunguiețe. În flexiunea unor verbe există forme corecte cu și cu -e: agață, cocoață (ind. prez. 3 sg. și pl.) — agațe, cocoațe (conj. prez. 3 sg. și pl.). Desinența verbală și sufixul adjectival omonim se pronunță și se scriu corect -esc: amețesc, urîțesc, băiețesc, frățesc. În limba literară actuală este corect sufixul substantival -ețe (nu -eță, care e învechit): bătrînețe, delicatețe, politețe, tinerețe. Se pronunță și se scrie corect -ărie în cîrnățărie, faiențărie, zețărie, dar -erie în semințerie, spițerie, tapițerie.

Regulile academice din 1932 recomandau scrierea -eță în neologisme (acurateță, fineță, nobleță, politeță, stricteță) și tolerau variația -ețe/-eță în formațiile tradiționale (bătrînețe/bătrîneță, blîndețe/blîndeță, tinerețe/ tinereță, tristețe/tristeță). După aceste reguli se scria înțerca.

c. După d, se pronunță și se scrie corect e în prepoziția de — și în compusele cu ea: deoarece, deunăzi, devălmășie —, conjuncția de, interjecția de, în prefixele de- (dedulci, depune), des-/dez- (dezbrăca, desface etc.) și în cuvintele desagă, deștept, dar ă în nădăjdui. Se admite variația e/ă în verbele dăula/dehula și depăra/dăpăra.

După t, în rădăcina cuvintelor se pronunță și se scrie corect ă în pieptăna — și pieptăn (ind. prez. 1 sg.), pieptănat, pieptănătoare, pieptănător, pieptănătorie, pieptănătură —, pieptănar, pieptănariță, pieptănaș, pieptănuș, tăciune, tăpșan — și tăpși —, vatămi (ind. prez. 2 sg.), dar e în pieptene s. sg. și vb. (conj. prez. 3 sg. și pl.), piepteni s. pl. și vb. (ind. prez. 2 sg.), pieptenel, tehui, telpiz. În ce privește desinențele, se pronunță și se scrie corect în năpastă și soartă. Sufixul -ărie este corect în cofetărie, lăptărie, papetărie, iar -erie în galanterie, loterie, piraterie.

După n, se pronunță și se scrie corect ă în nădejde, năgară, năjit, nămeți, năpusti, nătărău, năvădi, năvod, năzdrăvan, dar e în necaz — și necăji —, nerod — și nerozie —, netot. În desinențe, se pronunță și se scrie corect în grindină, lindină, menghină, pagină, dar -e în funingine, imagine, margine, origine, pecingine. Sînt corecte formațiile benzinărie, marochinărie, dar bombonerie, clovnerie.

d. După r, se pronunță și se scrie corect ă în crăpa — și crăpi (ind. prez. 2 sg.) —, curăța — și curăț, curăță —, ferăstrău, înzdrăveni, răbda, răci, răgaz, răposa, răspunde, rătez s., răutate, străin, străjer — și străji (pl. de la strajă), străjui —, strămurare, strănuta, dar e în către, cureți (ind. prez. 2 sg.) și curețe (conj. prez. 3 sg. și pl.), ferestrui, între, întrema, rebegi, rele adj. f.-n. pl. și s. n. pl. (< rău), repede — și repejor, repezi —, reteza, rețea, reuși, rezema. Prefixul răs- nu trebuie confundat cu secvența res-: se pronunță și se scrie corect răsfira, răsfrînge, dar respinge, restriște. De asemenea se disting prefixele dublete ră- și re-: răpune „a doborî, a ucide” — repune „a pune din nou”; cf. și răposa „a deceda” — repauza „a se odihni”. Prefixul stră- nu trebuie confundat cu secvența stre-: se pronunță și se scrie corect strămoș, strămuta, străvedea, dar strecura, strepezi.

De remarcat și distincția dintre vechiul răspunde și neologicele coresponda, corespunde, responsabil, precum și dintre paronimele rătez s. și retez vb. (ind. prez. 1 sg. de la reteza).

În ce privește afixele flexionare, substantivele feminine pot avea la singular atît desinența , cît și -e: se pronunță și se scrie corect în brățară, latură, țigară, dar -e în directoare. Desinența de plural a substantivelor neutre este în limba literară actuală -e: care (< car), hotare (< hotar), izvoare (< izvor), pahare (< pahar).

Flexiunea unor verbe are forme corecte atît cu , cît și cu -e: acoperă, coboară, descoperă, oferă, omoară, preferă, suferă (ind. prez. 3 sg. și pl.) — acopere, coboare, descopere, ofere, omoare, prefere, sufere (conj. prez. 3 sg. și pl.). La conjugarea a IV-a desinența verbelor cu infinitivul în -i este -esc (dogoresc), iar a celor cu infinitivul în este -ăsc (amărăsc, hotărăsc, izvorăsc, ocărăsc etc.). Sufixul adjectival se pronunță și se scrie corect -esc: tătăresc, iar sufixul adverbial corespunzător, -ește: tătărește. În berărie, pulberărie este corect sufixul -ărie, iar în trezorerie sufixul -erie.

Regulile academice din 1932 recomandau formele de ind. prez. 3 sg. acopere, sufere (3 pl. acoper, sufer), dar 3 sg. și pl. diferă, oferă.

După l, în rădăcina cuvintelor se scrie ă în lăicer/lăvicer, lăuză — și lăuzi, lăuzie —, dar e în lepăda. Se admite variația în lăscaie/lețcaie. În flexiunea verbelor azvîrli, zvîrli se admite variația azvîrlă/azvîrle, zvîrlă/zvîrle la indicativ prezent 3 sg., aceeași persoană fiind numai azvîrle, zvîrle la conjunctiv prezent.

e. După b, în rădăcina cuvintelor se pronunță și se scrie corect ă în băjenie — și băjenar, băjenări, băjeni —, bărbieri, bășică, băut — și băutor, băutură —, ciubăr, foraibăr, greabăn, lebădă, dar e în galben, oberliht. Forma de conjunctiv prezent 3 sg. și pl. a verbului avea are desinența (nu -e): aibă. Desinența verbelor de conjugarea a IV-a cu prezent slab se pronunță și se scrie corect -esc: iubesc, vorbesc.

După p, se pronunță și se scrie corect ă în ienupăr, jneapăn, lepăda, în formele verbale acopăr, descopăr (ind. prez. 1 sg. de la acoperi, descoperi) și în prepoziția după (nu dupe!), dar e în prepoziția pe, în substantivele carpen, curpen, pereche, perete și în verbul speria. Substantivul derivat de la a țipa pentru a desemna acțiunea și rezultatul ei este țipăt, pl. țipete. Variantele acoper, descoper se pot explica prin vechi deprinderi ortografice, conforme cu regulile academice din 1932.

După m, se pronunță și se scrie corect ă în geamăn și e în egumen, famen, rumen, semen „drug de fier”, dar se admite variația la substantivul seamăn/semen (persoană; „asemănare”). Verbele semăna și asemăna au forme corecte nu numai cu ă, ci și cu e în rădăcină: semăn (ind. prez. 1 sg.) — semeni (ind. prez. 2 sg.), semene (conj. prez. 3 sg. și pl.); verbul a merge nu are însă forme cu ă: în limba literară se pronunță și se scrie merg. Desinența verbală și sufixul adjectival omonim sînt -esc: mulțumesc, lumesc. Substantivul derivat de la a geme pentru a desemna acțiunea și rezultatul ei este geamăt, pl. gemete, iar substantivul colectiv derivat de la poamă este pomet. Sufixele -ărie, -erie sînt corecte în cuvinte diferite: plăpumărie, dar parfumerie.

După v, se pronunță și se scrie corect ă în levănțică, reavăn, dar e în dezveli, înveli, vecui, vedriță, veleat.

După f, se pronunță și se scrie corect ă în sufăr (ind. prez. 1 sg. de la suferi), dar e în felie, femeie, fermeca. Problema alegerii între ă și e poate viza simultan mai multe vecinătăți consonantice: este cazul lui fătălău (nu feteleu).

Varianta sufer era recomandată de regulile academice din 1932.

f. După h, se pronunță și se scrie corect ă în hălăciugă, hămesi,hărăți, lehămeti — și lehămetisi, lehămetui —.

g. În numele proprii românești se întîlnesc variante — fixate ca nume diferite — cu ă în loc de e și e în loc de ă.

La antroponime ele sînt respectate, conform dorinței purtătorilor și tradiției, chiar dacă unele dintre ele au fost la origine pur grafice (cu scriere etimologică). La prenume mai frecventă este variația la Petru/Pătru și la unele derivate: Petrașcu/Pătrașcu, Petruț/Pătruț; ea apare și la alte prenume, ca Zenovie/Zănovie și chiar neologicele Jenel/Jănel, Jenică/Jănică. La numele de familie variația are o largă răspîndire, după diverse consoane și în diverse poziții; de exemplu: Băjenaru, Bejănaru și Bejenaru; Cîrjă și Cîrje; Focșăneanu și Focșeneanu; Herescu și Herăscu; Jeler și Jăler; Lăduncă și Leduncă; Lepădat(u), Lăpădat(u) și Lapedatu; Mureș(e)anu și Murășanu; Năvodaru și Nevodaru; Sălăgeanu, Selăgeanu și Selegean(u); Sălăjan și Selejan; Săulescu și Seulescu; Șelaru și Șălaru; Șerpescu și Șărpescu; Tătărăscu și Tattarescu; Țepuș și Țăpuș etc.

În toponimie, pe de o parte, se preiau unele variante regionale, iar, pe de alta, se mențin unele variante grafice învechite (etimologice sau chiar greșite). Administrația a optat uneori pentru variante diferite în cazul aceleiași denumiri atribuite mai multor localități; de exemplu: Răcaș și Recaș; Răuseni și Reuseni; Săliște și Seliște; Săuca și Seuca; Șăulia și Șeulia; Tămășești și Temeșești; Tătărăști și Tătărești. Se pronunță și se scrie corect ă în Buzău, Sălaj, dar e în Maramureș, Mureș, Vișeu.